Mycelsenteret

English

Sopp er ikke bare mat og medisin. Sopp er et bioteknologisk hjelpemiddel som kan hjelpe oss til å skape en helt ny type landbruk som kan løse mange av de presserende utfordringene dagens landbruk står ovenfor.

Utfordringen

Hovedutfordringene til det moderne landbruket består i at jordsmonnet utarmes, forgiftes av kjemikalier og sur nedbør, og at en av de viktigste innsatsfaktorene (Fosfor) er i ferd med å bli en knapp ressurs.

Jordsmonnet slites ned for hver pløying og hver avling som hentes ut, og jordsmonnet robbes helt for visse typer mineraler og sporstoffer som ikke finnes i gjødselet som tilbakeføres til jorda. Planter henter ideelt et stort spekter av stoffer fra det periodiske system, mens et fåtall av disse komponentene finnes i gjødsel, og da særlig kunstgjødsel. Plantens mangler blir til konsumentens mangler. Et utstrakt syn er at mange sykdommer er mangelsykdommer som har sitt opphav i denne måten å drive jordbruk på.

Jordsmonnet forgiftes ved en utstrakt bruk av plantevern- og ugressmidler. Forgiftingen fører i lengden til at det er vanskelig å dyrke levedyktige planter, og rester av midlene i plantene gir utslag i et vidt spekter av potensielle sykdommer hos den som overforbruker plantene.

Tilgang til fosfater er i ferd med å bli en mangelvare etter flere tiår med storstilt gruvedrift. Fosfationer danner ekstremt uløselige forbindelser med elementer som jern, aluminium og kalsium. Alle disse finnes det rikelig av i stein og jord men de sprer seg ekstremt sakte og bruker mange dager på å forflytte seg få millimeter.

Mycelsenteret

Den delen av mycologien som er rettet mot moderne landbruksmetoder er i sin spede begynnelse. Noe etablert kunnskap eksisterer og man har eksempler på gamle praksiser med å samplante sopp med matavlinger. Mange sopper har evnen til å remineralisere jorda. Ulike sopp samler opp forskjellige mineraler, og noen sopp hyperakkumulerer visse mineraler - både giftige som kvikksølv og fordelaktig som for eksempel fosfor. Når saprofytter dør slipper de sine ansamlinger av mineraler og gjør dem tilgjengelige for nærliggende vekster. Mange sopper utsondrer svært kraftige enzymer som bryter ned bindinger i petroleumsprodukter som finnes i mange ugress- og insektsmidler, grunnen til det er at disse bindingene er svært like de kjemiske bindingene som finnes i trær. Hensikten med å danne et mycelsenter vil være å bygge opp denne kunnskapen og bli en potensiell ressurs for landbruket.

Myceltsunami prosjektet

Myceltsunami prosjektet er et innledende prosjekt som kan bli forløperen til etablering av et mycelsenter. En myceltsunami er et utendørs kultivert soppfelt som sprer seg til omgivelsene som en heksering. Norge er ideel for utendørs kultivering av sopp, siden vi har et egnet klima og er relativt lite utsatt for industrifourensing. Prosjektets plan er å:

1. Lage en visuell brukerveiledning av ulike økologiske dyrkningsteknikker for ulike arter sopp.

Maurtueparasollsopp
2. Etablere en myceltsunami på bunn av nyhogd granskog for å undersøke hvor effektivt sopp kan omdanne ekstremt ufruktbar jord med mye veksthemmende grannåler til et stykke fruktbart jorddbruksfelt på kort tid. Via naturlige prosesser kan dette ta så mye som 20 år.

3. Dyrke enkelte arter sopp med enkelte grønnsaker og andre matavlinger i kontrollerte felt for å drive rent nybrottsarbeid. Hensikten er å finne hvilke sopp som lager en god union med hvilken plante. Malen til forsøket vil være forsøk utført ved Fungi Perfecti i 1999 der man påviste en 4-6 dobbling av rosenkål- og brokkoliavlinger ved samplanting med Almeknippesopp.

4. Etablere en gen- og sporebank. Utendørsdyrking av sopp avhenger av tilgang på mycel eller sporer av sopp som er egnet til utendørsdyrking der den blir dyrket. Det mest konkurransedyktige arvematerialet finnes i soppen som allerede vokser i nærområdet. Hensikten med en gen- og sporebank vil være å gjøre dette tilgjengelig for hjemmedyrkeren.