Ugressmiddel

Glyfosat blant annet kjent under merkenavnet Roundup®, er et ugressmiddel som forgifter en plantes immunsystem ved hjelp av chelation, som i sin tur fører til at planten dør.

Glyfosat er det mest brukte ugressmiddelet i Norge. I 2003 ble det omsatt over 200 tonn glyfosat her til lands og bruken er økende. Glyfosat brukes hovedsakelig mot løvtrær i skogbruket og mot kveke i kornåkeren etter innhøsting. Fra oktober 2015 er det også gitt fylkesvise tilatelser til bruk av glyfosat for å tvangsmodne bygg og harve. Tradisjonelt har glyfosat blitt regnet som lite miljøskadelig sammenlignet med andre sprøytemidler, fordi det brytes raskt ned og fordi det binder seg hardt til jordpartiklene. En har hatt den oppfatning at glyfosat ikke havner i vassdragene. I takt med utviklingen av bedre analysemetoder, har glyfosat de senere årene blitt påvist i grunnvannet i flere europeiske land.

Chelation - Ordet chelation er avledet fra det greske ordet chele, som betyr “klo”; et chelateringsmiddel omringer det sentrale metalatomet som om det var fanget i klørne på en hummer.

Den involverer kjemikalier som danner oppløselige, komplekse molekyler med bestemte metall ioner, som inaktiverer ionene på en måte som gjør at de ikke kan reagere med andre elementer eller ioner på en normal måte.

Et metall ion som har blitt fanget av et sterkt chelateringsmiddel er ikke tilgjengelig for bruk som en metallisk kofaktor i enzymdannelsen hos en plante.

En metallisk kofaktor er et metallatom som er bundet til, eller på annen måte assosiert med, et protein. Det er nødvendig for proteinets biologiske aktivitet. De er "hjelpe molekyler "som bistår i biologiske transformasjoner som ikke ville ha funnet sted uten deres tilstedeværelse. Det er anslått at ca halvparten av alle proteiner inneholde et metall.

Glyfosat ble først patentert som et chelateringsmiddel i 1964. Den er et svært sterkt chelateringsmiddel og det er grunnen til at den forgifter planter. I 1974 tok Monsanto patent på glysofat som et ugressmiddel. Når planter forgiftes av Roundup ® så kan ikke normal enzymaktivitet forekomme, og noen enzymer kan ikke dannes i det hele tatt. Plantens immunsystem reduseres i så stor grad, slik at planten i løpet av kort tid invaderes og ødelegges av bakterielle patogener som lever i jordsmonnet der planten vokser.

Glyfosat gjør planter mer sårbare for sykdommer. Det har vært kjent siden 80-tallet at Roundup® ødelegger planter ved å slå ut immunsystemet deres, som videre fører til at bakterier i jordsmonnet fullfører ødeleggelsen.

Planter er ikke det eneste glyfosat dreper. Den forgifter fordelaktige insekter som dreper andre arter som anses som skadeinsekter i jordbruket. The International Organization for Biological Control fant ut at over 50% av 3 arter av fordelaktige insekter: parasittvepser, nettvinger og marihøner ble drept av fersk tørket Roundup® . Det har også blitt bevist at Roundup ødelegger fordelaktige jordorganismer som meitemarker og nitrogenbindende bakterier.

Omtrent en fjerdedel av glyfosatet som blir tatt opp av en plante utsondres fra rotsystemet og spres ut i plantens rhizosfære.

En plante tvinges til å utsondre gift når den utsettes for glyfosat. Glyfosat blir ikke værende på overflaten til en plante som blir sprøytet. Den trenger gjennom og inn i hver eneste del av planten, også røttene. Giften som frigjøres i stedet for næringsrike rotsekreter planten normalt utsondrer, er direkte giftig for en hel klasse av fordelaktige bakterier og sopp. Det er over 2 tonn levende materialer i et mål jord. Jorda er en levende entitet, og livskvaliteten på det jorda inneholder avgjør hva slags mineraler som er tilgjengelig for å tas opp som næring.

Glyfosat og sopp

Det er svært få forsøk som dokumenterer glyfosats effekt på sopp. Korn av alle slag danner en type mykorrhiza kalt arbiskulær mykorrhiza. Forsøk som er gjort på området finner en betydelig reduksjon i symbiose hos planter som vokser i jord med glyfosatrester. Den totale biomassen med sporer er også sterkt redusert. Fravær av arbiskulær mykorrhiza viser seg å ha stor betydning for drenering av glyfosatrester.

I jordsmonnet brytes glyfosat hovedsakelig ned av sopp og bakterier. Tilstedeværelsen av glyfosat i jorda fører til en eksplosjon av muggsoppen fusarium som er en patogen sopp som utgjør et økende problem i norske avlinger av korn. Fusarium gir et uønsket innhold av mykotoksiner (muggsopgifter).

Endofytter er en gruppe fordelaktige sopper som danner en annen type symbiotisk forhold til planter enn det mykorrhiza gjør. Dette er sopper som typisk forbedrer planters vekstmuligheter og evne til å ta opp næring, samtidig som de frastøter parasitter, infeksjoner, rovinsekter og annen sopp. Endofytter produserer spesialiserte mycotoksiner som gjør dette mulig. . Med tanke på at tusenvis av sporer lander på bladoverflaten til en plante hver eneste dag, så er det viktig for planten å danne symbiose med endofytter som kan etablere et forsvarsverk som virker. Kornbønder som driver hveteproduksjon vil eksempelvis ha stor hjelp av at den rotbaserte endofytten Piriformospora indica. Piriformospora indica stimulerer til en vekstøkning i skudd og røtter på mer enn 30%, samtidig som den beskytter røtter mot patogene mikrobeangrep. Det finnes også varieteter av Trichoderma endofytter er spesielt effektive mot fusarium. Glyfosat er svært effektiv mot endofytter, som igjen baner vei for fusarium.

I flere tiår har Monsanto hevdet, med statlige departementers samtykke, at glyfosat er uvirksomt og helt trygg med en gang den kommer i kontakt med jordsmonnet. At den er uten bieffekter. Formodentlig ble det bundet så tett til leirepartikler at ingenting kan tas opp av en avling dyrket på et ferskt nedbrent jorde. I tillegg tilbød Monsanto ”bevis” på at Roundup® hadde en halveringstid på 3-60 dager i jorda. De påsto til og med at avfallsstoffer som er bundet tett opp til partikler i jorda degraderer raskt, slik at giften i virkeligheten er harmløs og miljøvennlig.
Om man tar forskning som ikke er bransjestyrt til etteretning, så er alle disse påstandene direkte feil.

Når man studerer jordbruksjord under et mikroskop, så er det ikke uvanlig å se rester fra flere tidligere avlinger som ikke er nedbrutt. Roundup® trenger gjennom alle deler av planten. Når planten går i oppløsning i jorda, så frigjøres glyfosat i en plantetilgjengelig form og kan forgifte diverse lifsformer den kommer i kontakt med.

I tillegg ble det hevdet at glyfosat som var tett bundet til leire eller humus partikler var fullstendig uvirksom inntil den helt harmløst gikk i opplsning og forsvant på kort tid uten et spor. Tester utført av vitenskapsmiljøer uten bransjeinnflytelse har falsifisert dette ved en rekke anledninger.

For det første har tester utført i land utenfor USA uten innflytelsen til de 8 millioner dollarene Monsanto bruker på lobby hvert år, vist at glyfosat har en mye lengre halveringstid enn det Monsanto påstår. Glyfosat kan måles i jorden i hele tre år etter en enkelt dosering er påført. Oppløsning av glyfosat går i de aller fleste jordsmonn sakte, og den kan i praksis nesten ikke gå i oppløsning i det hele tatt. Gjentatte påsprøytinger over år kan forårsake en oppbygning av den utførlig virksomme giften med svært alvorlige langtidseffekter.

For det andre så har det vist seg at leire- og humuspartiklene som absorberer såkalt “deaktiverte” glyfosatet, deabsorberer og frigir det i plantetilgjengelig form når gjødsel med fosforinnhold tilføres jorda. Fosfor liker de samme sorpsjonsstedene på jordpartikler som glyfosat. Fosfor kan når det påføres i store nok mengder forflytte giften som kan bruke dagesvis på å finne et nytt hjem i andre tilgjengelige sorpsjonssteder. I mellomtiden er giften løs og tilgjengelig til å ødelegge immunsystemet til enhver plante den kommer i kontakt med.

Falsk reklame: Den 20. januar I 2007 ble Monsanto dømt for falsk reklamering av Roundup® , fordi de presenterte den som biologisk nedbrytbar og at den etterlot seg en ren jord etter bruk

Vitenskapelig forfalskning: Ved mer enn en anledning har det amerikanske EPA (Environmental Protection Agency) fersket vitenskapsmenn i å falsifisere testresultater ved forskningslaboratorier ansatt av Monsanto for å studere glyfosat.

Kina har nylig blitt den ledende produsenten av glyfosat i verden, og hadde i 2010 kapasitet til å produsere 835.900 tonn i året. Regnet etter den anbefalte doseringen på 154 gram pr. mål, så kan Kinas produksjon alene dekke behandlingen av fem milliarder firehundre og ti millioner åttehundre og trettini tusen (5.410.839.000) mål av verdens prima jordbruksarealer.

Etterhvert som bruken av vitenskapelige instrumenter og analytiske metoder er blitt forbedret, og etterhvert som undertrykt forskning har sett dagens lys, og etterhvert som flere tiår med erfaringer med beplantning har utvidet basen av faktiske resultater på verdensbasis, så har det begynt å bli klart at mye av det beste jordbrukslandet i verden har begynt å forfalle. Selv om bruken av glyfosat stoppet umiddelbart, så ville det tatt flere tiår å reversere forgiftningen.

Glyfosat forblir i jordsmonnet i mye lengre tidsperioder enn det Monsanto har vært villig til å erkjenne. Konsentrasjonene i jordsmonnet bygger seg opp dosering etter dosering, sesong for sesong. Monsantos egne testdata avslører at kun 2% av produktet er nedbrutt etter 28 dager. Hvorvidt det degraderer i løpet av uker, måneder eller år, avhenger i stor grad av faktorer i jordsmonnet. PH, temperatur, leireinnhold og mineralinnhold er alle innvirkende faktorer. Glyfosat kan i noen tilfeller holde fast ved næringsstoffer i jorda og forbli stabilt i lange tidsperoder. En studie viste at det tok opptil 22 år før glyfosat hadde degradert til halvparten så stor mengde etter en enkel dose.

Dr. Don Huber jobbet i 35 år som plantepatolog ved Purdue University. Han er en av verdens ledende eksperter på hvilke negative effekter Roundup® har på ulike avlinger, både RR avlinger og konvensjonelle avlinger. Ved å svekke planter og fremme sykdom, så åpner glyfosat døren til en rekke problemer. Ifølge Dr. Huber så er det ”en raportert økning på mer enn 40 sykdommer i avlinger som er sprøytet med glyfosat. Dette nummeret er økende ettersom folk legger merke til forbindelsen mellom glyfosat og sykdom.”

Foruten å svekke planteforsvaret og øke sykdomsfremkallende populasjoner og ondartethet, så kan glyfosat ha indirekte effekter på mottakeligheten ovenfor sykdommer. Dette fordi glyfosat blokkerer mikronæringsstoffer som trengs for å bygge opp motstandsdyktighet mot sykdommer, den blokkerer tilgjengeligheten til næringsstoffer. Det ser ut til at plantesykdommer har eksplodert etter den økte bruken av Roundup®.

Det er et veletablert faktum at sprøyting med glyfosat fremmer plantesykdommer. Sprøyting kan også fremme insektsplager fordi mange insekter er opportunistiske og oppsøker syke planter med svake immunsystem. Det er kjent at friske planter produserer næringsstoffer og inngår soppallianser på en måte som gjør de utilgjengelige for mange insekter og andre patogener. Bønder over hele verden rapporterer mindre insektsproblemer i avlinger med et høyt næringsinnhold og god kvalitet. Svake planter blir en festaften for insekter. Planter som herjes av sykdommer fremmet av glyfosat kan også tiltrekke seg flere insekter som igjen øker bruken av gifitge pesticider som videre ødelegger fordelaktige forbindelser i jord-mat-nettet.

I tillegg til et lavere næringsinnhold, er det mulig at Monsantos Roundup® kan utgjøre en helserisiko for mennesker såvel som for dyr?
Det kan se sånn ut.

United States Geological Survey (USGS) oppdaget glyfosat i elver, i lufta vi puster inn og til og med i nedbør. Mens konsentrasjonene som finnes i lufta og i nedbør er små, så er vitenskapelige bevis som kommer for dagen rundt hva denne kronisk lavnivå eksponeringen gjør med kroppene våre, spesielt med ufødte fostre og små barn, svært bekymringsfull.

Warren Porter, PhD, professor i miljøgifter og zoologi ved University of Wisconsin, Madison er ekspert på eksponering av pesticider. Han tok lufteksponeringstallene fra USGS undersøkelsen og fant ut at nivåene som ble funnet i undersøkelsen kan føre til ansamlinger som kan endre endokrine medierte biokjemiske mekanismer, som fører til fedme, hjerteproblemer, sirkulasjonsproblemer og diabetes. Lav nivå eksponering for hormonforstyrrende faktorer som glyfosat har også vært knyttet til svekket immunforsvar og lærevansker.

Glyfosat har vært forbundet med misdannelser i en rekke forsøksdyr og det har blitt rapportert at Monsanto har visst om Roundup ® sin kobling til fødselsdefekter siden 1980-tallet, da interne undersøkelser fant mutasjoner i dyr utsatt for høye doser. Glyfosat har også vært knyttet til sterilitet, hormonforstyrrelser, unormale og lave spermnivåer, spontanaborter, celledød i morkaken, fødselsskader og kreft.

De samme næringsstoffene som glyfosat chelaterer og forhindrer planter fra å benytte seg av, er avgjørende næringsstoffer for menneskers og dyrs helse. Disse inkluderer jern, sink, kobber, mangan, magnesium, kalsium, bor, og andre. Manglen på disse elementene i dietten vår forstyrrer vitale enzymsystemer og forårsaker en lang liste av forstyrrelser og sykdommer.

Kilder:
- Bioforsk: http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/18652/almvik.pdf
- Ziegler, Arthur: "Seawater Concentrate for Abundant Agriculture"
- Dr. Don Huber, “What’s New in Ag Chemical and Crop Nutrient Interactions” Fluid Journal Vol. 18 No. 3, Issue #69, (Våren 2010)
- Caroline Cox, “Glyphosate Factsheet” / Journal of Pesticide Reform v.108, n.3, (Fall98 rev.Oct00)
- “ Monsanto guilty in 'false ad' row” B.B.C. News, (15 oktober 2009)
- Jeffrey M. Smith, “Monsanto's Roundup Triggers Over 40 Plant Diseases and Endangers Human and Animal Health” Natural News, 28 januar 2011
- “Widely Used Herbicide Commonly Found in Rain and Streams in the Mississippi River Basin”, Technical Announcement, USGS Newsroom, 8/29/2011
- Lucia Graves “Roundup: Birth Defects Caused By World's Top-Selling Weedkiller, Scientists Say” Huffington Post, 08/24/11
- Cuhra, Marek Review of GMO safety assessment studies: glyphosate residues in Roundup Ready crops is an ignored issue Norwegian Research Council, project 84107 Miljø-2015
- Vedtak på søknad om dispensasjon for bruk av glyfosat preparater til vekstavslutning i korn. NLR Hedmark, 2. oktober 2015
- Zaller, J. Heigl, F. Ruess, L. Grabmaier, A Glyphosate herbicide affects belowground interactions between earthworms and symbiotic mycorrhizal fungi in a model ecosystem Scientific Reports 4, Article number: 5634 (2014)
- Kryuchkovaa, Y et. al. Isolation and characterization of a glyphosate-degrading rhizosphere strain, Enterobacter cloacae K7 Microbiological Research, Volume 169, Issue 1, 20 January 2014
- Liu et al. Degradation of the herbicide glyphosate by members of the family Rhizobiaceae. Appl Environ Microbiol, 57 (1991)
- Araujo et al. Effect of glyphosate on the microbial activity of two Brazillian soils. Chemosphere, 52.
- Kremer and Means. Glyphosate and glyphosate-resistant crop interaction with rhizosphere microorganisms. Eur J Agron, 31 (2009)
- Lancaster et al. Effect of repeated glyphosate application on soil microbial community composition and the mineralization of glyphosate. Pest Manag Sci, 66 (2010)
Varma et al. Piriformaspora indica. Applied and environmental microbiology (1999).