Hvem er Efferus?

Efferus drives av Guren Efferus. Guren er gartner og utdannet sosialfilosof og har drevet Efferus siden 2010.

Bakgrunn

Selskapet jobber med å skape løsninger for landbruksdrift som ivartar livet i jorda.

Dyrking etter skoghagemetoder fremstår ved første øyekast som lite overførbart til dagens landbrukspraksis, men det finnes mange områder man kan dra veksler på.

Kjernen i metoden ligger i å forstå plantenes samspill med andre organismer i jorda, og hvorfor det er så viktig å legge til rette for jordorganismene.

I seksjonen for sopp gis en redegjørelse for hvordan kunstgjødsel og ulike kjemikalier påvirker jordorganismene. Den aller viktigste døråpneren mot et landbruk fritt for plantevernmidler som endrer mikroorganismenes økologiske balanse, ligger i å reetablere bruken av sopp. Særlig viktig er mykorrhizasopp. De aller fleste planter lever symbiotisk med mykorrhiza som naturlig tilfører vann og næring, beskytter planten mot patogener. De få artene som ikke danner mykorrhizasymbiose kan i stor grad dra nytte av å samplantes med visse typer saprofyttisk sopp. Soppen på sin side er avhengig av tilstedeværelsen av en rekke andre jordorganismer.

Efferusweben benytter i liten grad kildehenvisninger og er drevet på amatørbasis. Mye informasjon er imidlertid hentet fra profesjonelle kilder. Men siden er ikke ment å være et profesjonelt referanseverk og inneholder påstander det ikke finnes entydig empirisk grunnlag for.