Hvem er Efferus Veksthus/Mycelsenteret?

Efferus Veksthus/Mycelsenteret drives av Guren Efferus. Guren er gartner og utdannet sosialfilosof og har drevet Efferus Veksthus/Mycelsenteret siden 2010.

Bakgrunn

Selskapet jobber med å skape løsninger for landbruksdrift som ivartar livet i jorda.

Dyrking etter skoghagemetoder fremstår ved første øyekast som lite overførbart til dagens landbrukspraksis, men det finnes mange områder man kan dra veksler på.

Kjernen i metoden ligger i å forstå plantenes samspill med andre organismer i jorda, og hvorfor det er så viktig å legge til rette for jordorganismene.

I seksjonen for sopp gis en redegjørelse for hvordan kunstgjødsel og ulike kjemikalier påvirker jordorganismene. Den aller viktigste døråpneren mot et kjemikaliefritt landbruk ligger i å reetablere bruken av sopp. Særlig viktig er mykorrhizasopp. De aller fleste planter lever symbiotisk med mykorrhiza som naturlig tilfører vann og næring, beskytter planten mot patogener. De få artene som ikke danner mykorrhizasymbiose kan i stor grad dra nytte av å samplantes med visse typer saprofyttisk sopp. Soppen på sin side er avhengig av tilstedeværelsen av en rekke andre jordorganismer.

Efferusweben benytter i liten grad kildehenvisninger og er drevet på amatørbasis. Mye informasjon er imidlertid hentet fra profesjonelle kilder. Men siden er ikke ment å være et profesjonelt referanseverk og inneholder påstander det ikke finnes entydig empirisk grunnlag for.

Veien videre

Noen sentrale funn har vært og blir gjenstand for videre profesjonelle forsøk av både Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og Norsk Landbruksrådgivning (NLR).

NIBIO tester mikrobeløsninger egnet for moderne jorbruk med reduksjon i bruk av kunstgjødsel. Håpet er at disse løsningene kan skape økonomisk lønnsomme intensiver til redusert kunstgjødselbruk - og etterhvert avvikling av behovet for kunstgjødsel. Avvikling av kunstgjødsel er nøkkelen til et kjemikaliefritt landbruk.

I NLRs jordkarbonprosjekt testes og videreutvikles en bioteknologisk metode utviklet av Mycelsenteret/Efferus Veksthus i større skala. Også denne metoden baner en mulig vei mot et mer kjemikaliefritt landbruk. Mer info om prosjektet kan fås ved å henvende seg til Mycelsentet.